19 febrero, 2019 shellcamiones

Modele dokumentash tatimore

Për më shumë informacion klikoni në www.tatime.gov.al, drejtohuni në sportelet e shërbimit ndaj tatimpaguesve në çdo Drejtori Rajonale Tatimore, ose telefononi në numrin PA pagesë 0800 00 02 të Qendrës së Thirrjeve pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Regjistrimin pranë drejtorisë rajonale tatimore të juridiksionit sipas ndarjes administration, e kryejnë troisiéme e mëposhtëm: Kush kryen regjistrimin në drejtorinë rajonale tatimore? Për tu regjistruar, çdo individud i huaj (ose një personne i autorizuar prej TIJ) duhet të paraqitet në zyrat e shërbimit të tatimpaguesve, Ku do të pajiset me fjalëkalimin përkatës. Regjistrimi dhe identifikimi i indidit jorezident, bëhet me një kod fiscal dhe si i tillë, shërben numri i identifikimit Personal në letërnjoftimin e individudit jorezident. Manuel Praktik per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise ne Formen pyetje-pergjigje. TV, Tatim MBI te ardhurat, Biznes i Vogel, Tax Kryefamiljari, ka detyrimin e pagesës së kontributeve të sigurimeve Shoqërore dhe të SIGURIMIT të kujdesit shëndetësor, për punëtorët e shtëpisë që ka punësuar. Çdo personne që do të kryejë një veprimtari Ekonomike tregtare, është i detyruar të bëjë regjistrimin fillestar të TIJ në qendrën Kombëtare te biznesit. Ambulanti ka detyrimin për të paguar sigurime Shoqërore dhe shëndetësore. Organizatat joftimprurëse, regjistrohen për qëllime tatimore pranë drejtorive rajonale tatimore të juridiksionit përkatës. . kryejnë regjistrimin fillestar në qendrën Kombëtare të biznesit, sipas procedurave të percaktuara në ligjin Nr.

9723, datë 03.05.2007 “për qendrën Kombëtare të biznesit”, i ndryshuar. Si kryhet regjistrimi i Organizatave jofitimprurëse? Formulari “kërkesë për regjistrim” Mund të shkarkohet lehtësisht nga Faqja zyrtare e tatimeve www.tatime.gov.al, dhe PASI të plotësohet nga aplikuesi, dorëzohet pranë DRT-së përkatëse. Kryefamiljari, konsiderohet një personne i Cili punëson individudë si punëtorë shtëpie. Ambulanti, është diyprojetjeux Fizik, që ka mbushur moshën 16 vjeç, i vetëpunësuar, i Cili tregton mallra ose shërbime për publikun PA pasur një vend Biznesi Fiks, që ushtron aktivitetin në njësi të vetme tregtimi të lëvizshme dhe lejohet të tregtojë në Ambiente publike.